NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:03


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Virgaviridae        Tobamovirus        Tomatbrunflekkvirus

Tomatbrunflekkvirus

Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Zhibo Hamborg og Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
14. juni 2021
Tomatbrunflekkvirus (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) er et svært smittsomt virus som hører til i Tobamovirus-slekten (samme slekten som tomatmosaikkvirus og agurkgrønnmosaikkvirus). ToBRFV ble første gang påvist på tomat i Israel og Jordan i 2014 og 2015, deretter ble den påvist i flere land. ToBRFV infiserer tomat og paprika og hindrer vekst og utvikling, skader fruktproduksjonen og kan gi store økonomiske tap for dyrkerne. Heldigvis har ingen nordiske land til nå (2021) hatt noe tilfelle. Men siden import av tomatfrukter fra utlandet er en stor del av det vi spiser av tomat i Norge, og importerte frøpartier kan være smittet av ToBRFV, står vi i fare for å få inn smitte. ToBRFV har siden 2020 blitt oppført på EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) sin A2 liste over farlige skadegjørere som allerede har blitt påvist i EPPO-området. EU har foreløpig ikke regulert viruset som karanteneskadegjører, men har fastsatt en forordning før en evt. videre regulering. I dette regelverket er det krav om at medlemslandene  undersøker forekomst av viruset i frøproduksjon og planter til videre dyrking.
 • Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)
 • Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)
 • Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)
 • Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)

Utbredelse

ToBRFV ble første gang påvist på tomat i Israel og Jordan i 2014 og 2015, deretter ble det påvist i flere land, blant annet i Tyskland, Nederland, Spania, Tyrkia, Hellas, Tsjekkia, Italia, Kypros, Frankrike, England, Mexico, USA og Kina.

Vertplanter

Tomat (Solanum lycopersicum) og paprika (Capsicum annuum) er de viktigste vertplantene for tomatbrunflekkvirus. Forsøk har vist at andre planter slik som Nicotiana-arter, Petunia x hybrida, Solanum nigrum, Chenopodium quinoa og Chenopodiastrum murale kan angripes.

Overlevelse og spredning

ToBRFV kan ha flere mulige smitteveier inn til en veksthuskultur.

 • Frø med infisert frøskall kan smitte frøplanter under spiringen (0,2 %).
 • Infisert tomat eller paprika fra utlandet.
 • Gjenbruk av transportkasser og annet forbruksmateriale i drivhus.
 • Gartneren sjøl, arbeidere, besøkende konsulenter eller folk som jobber med tekniske installasjoner kan bringe med seg smitte.
 • Innkjøp av infiserte småplanter.
 • Vann og jord: Spredning kan skje innen kulturen via en rennende næringsløsning. Gjenbruk av vekstmedium kan føre til oppbygging av smitte og smittespredning.
 • Partiklene til ToBRFV er, som mange andre tobamovirus, svært stabile og kan beholde smitteevnen i jord og vann i flere år. Viruset kan overleve i 2-3 måneder som inntørket plantesaft.  

Forsøk utført av FERA (UK) har vist at infektive viruspartikler kan overleve på hud og hansker i minst 2 timer, og på veksthusoverflater som hard plast og glass i minst seks måneder, på aluminium i minst en måned, på stål og betong opp til tre måneder.

ToBRFV spres med mekanisk kontakt. Virus kan overføres fra plante til plante når de ytre cellelagene blir såret og viruspartikler kan komme inn og starte en infeksjon. Er først noen planter blitt infisert, vil virus snart spres til andre planter ved kontakt eller håndtering.

ToBRFV har ingen kjente naturlige vektorer. Men humler (Bombus terrestris) som er brukt til pollinering i veksthuset, kan overføre ToBRFV ved å såre planta når de bruker kjevene til å gripe støvbærerne, eller at de lager småsår når de vibrerer kroppen. Humlekolonier som flyttes fra ett veksthus med smitte til et annet veksthus kan ha med seg smitte videre.

Symptomer/skade

Se bilder av infeksjonsymptomer av ToBRFV i EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos

Symptomene på infeksjon av ToBRFV kan variere fra svært synlige skader, til å være nesten usynlige. Symptomer viser seg vanligvis først i de unge toppskuddene.

På tomat (Solanum lycopersicum) vises ulike symptomer på forskjellige plantedeler:

 • Blader / planter:
  • Gulfarging (klorose), mosaikk, mild mosaikk, lysere flekker eller mønster. Disse symptomene sees oftest først i toppen eller på sideskudd.
  • Bladbukling og deformering av unge blad.
  • Unormalt smale blad.
  • Bladvisning etterfulgt av at planten gulner og dør.
 • Stilk, bladstilker og begerblad:
 • Frukt:
  • Gule flekker og ujevn farging av frukten.
  • Mørke, nekrotiske flekker på umodne, grønne frukter.
  • Unge frukter blir deformerte og modnes ujevnt. En frukt kan være rød på en side mens den andre siden har grønne striper og flekker.
  • Normal fargeutvikling stopper opp og fruktene forblir oransje i stedet for å utvikle seg til å bli røde.
  • Brune, rynkete flekker på fruktene (derav navnet “brown rugose”).
  • Redusert antall frukt per klase.

Det er verdt å merke seg at andre virus i tomat kan gi symptomer som er til forveksling lik symptomene ToBRFV gir. Det gjelder både tomatmosaikkvirus og pepinomosaikkvirus. Symptomene kan også bli sterkere eller bli annerledes dersom tomat blir infisert med flere virus samtidig.

Skade
ToBRFV kan infisere opptil 100 % av plantene og forårsake opp til 30-70 % tap av tomatproduksjon (FDACS, 2019). Infeksjon kan redusere planteutviklingen betydelig og derved redusere lengden på produksjonsperioden når tomatfrukter kan høstes. For eksempel ble det i Israel høstet bare 8-10 fruktklaser etter ToBRFV-infeksjon, mot 24-30 klaser per frisk plante (EPPO 2020). På grunn av symptomene blir frukten umulig å markedsføre. ToBRFV-infeksjon kan noen ganger føre til tidlig død av hele planter.

Bekjempelse

Streng hygiene og forebyggende tiltak som beskrevet nedenfor er den eneste måten vi kan bekjempe dette viruset på.

Forebyggende tiltak

Rent frø og friske småplanter
Virus i frøkappen kan uskadeliggjøres ved at frøene legges i en 10 % (vekt/volum) trinatriumfosfat (Na3PO4)-løsning i 20 min. eller at tørre frø varmebehandles, dvs. holdes ved 70 °C i 2-4 dager. Dette kan utføres uten at spireevnen blir ødelagt. Frø som blir produsert eller solgt innen EU må bli testet og funnet fri for ToBRFV før det blir omsatt. Det er viktig at frø som brukes i Norge følger de samme kravene. Det er også viktig at småplanter som importeres blir undersøkt nøye med hensyn på opphav og mulig smitterisiko.

Opphold i dyrking kombinert med nedvasking og desinfeksjon
Et årlig opphold i dyrkinga kombinert med godt renhold og desinfeksjon vil være et godt tiltak for å begrense omfang og skade av mange forskjellige skadedyr og sjukdommer.

Tidlig diagnose
Det er viktig at dyrkere, konsulenter og ansatte i gartneriene har god kjennskap til symptomene slik at en kan oppdage nye tilfeller så tidlig som mulig og på den måten begrense skaden.

God hygiene

 • Fotbad ved inngangen til veksthus med natriumlut, Virkon S eller tilsvarende.
 • Overtrekksdress, hansker og egne sko til besøkende.
 • Eget personell i ulike avdelinger, særlig i småplanteproduksjonen.
 • Rutiner med håndvask før arbeidet med kulturen starter.
 • Gode rutiner for rensning og desinfeksjon av utstyr som kommer i kontakt med plantene.

Tiltak ved funn av ToBRFV

 • Rapportere til Mattilsynet. Da ToBRFV sannsynligvis vil bli håndtert som en karanteneskadegjører i Norge må funn rapporteres.
 • Begrense spredning mellom hold og forskjellige veksthus.
 • En bør legge opp stellet av kulturen slik at smittespredning blir så minimal som mulig i de tilfeller en har noe smitte i kulturen. En måte som kan brukes, er å dyppe hendene i skummet melk eller å sprøyte skummet melk på plantene. Dette reduserer smitteoverføringen fra plante til plante.
 • Merk rekker der infiserte planter er funnet.
 • Fjern og destruer infiserte enkeltplanter.
 • Rydde, vaske og desinfisere veksthus.

Desinfeksjon
Både lav og høy pH inaktiverer viruspartiklene slik at både syrer og baser kan brukes som desinfeksjonsmidler på overflater og innredning etter at en har vasket godt. Dersom redskapen rengjøres grundig og deretter behandles med 3 % Na3PO4 (pH 12) vil smitten bli så godt som eliminert. Klær bør om mulig kokes.

Overflatedesinfeksjon utføres ved å vaske med Virkon S, Huwa San, Menno Florades, eller natriumhypokloritt. Behandlede overflater bør holdes fuktig i miste 1 time. Dette vil fjerne det aller meste av smitten. Unntaket er betongoverflater som ser ut til å være den største utfordringen. Betongoverflater bør behandles i en lengre tidsperiode eller flere ganger.

For kasser/brett som kan ha vært brukt til infisert plantemateriale, anbefales dypping i 90 °C varmt vann i fem minutter, eller damping i 70 °C i fem minutter og deretter sprøyting med Virkon S.  

Jord og vekstmedium
Damping vil inaktivere virus i jord og på redskap og fast inventar dersom en kan få temperaturen opp i ca. 100 °C. Dette er vanskelig å få til for større jordmengder. For å fjerne jordsmitte bør enn derfor i praksis skifte dyrkingsmediet. Kompostering der temperaturen når opp til 40-70 °C i 3-4 døgn er trolig effektivt.
-------

NIBIO skal i samarbeid med Mattilsynet i 2021 gjennomføre et overvåkings- og kartleggingsprogram for å undersøke om ToBRFV forekommer i Norge. Formålet med programmet er å gjøre analyser av prøver fra småplanteproduksjonen av tomat for å avdekke tidlig smitte i produksjonen, og hindre at tomatproduksjonen etableres med infiserte planter. Stikkprøver fra tomatgartnerier senere i sesongen vil også inngå i dette programmet.

Litteratur

EPPO, 2020. Tomato brown rugose fruit virus. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online. https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/datasheet

Fox A, 2020. Final report of project: Tomato brown rugose fruit virus: Survival of the virus and efficacy of disinfection approaches. Available online. https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus

Mattilsynet. Fakta om tomatbrunflekkvirus (ToBRFV).

Bilder


Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)


Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)


Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)


Skade av tomatbrunflekkvirus (Chamber of Northrhine Westfalia)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO