NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 04:48


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Phytophthora-råte på or

Phytophthora-råte på or

Phytophthora alni

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Gunn Mari Strømeng, May Bente Brurberg, Maria-Luz Herrero, Venche Talgø & Martin Pettersson
OPPDATERT:
11. september 2023
Symptomer på sjukdommen er observert på gråor og svartor på Østlandet, og spesielt langs bekker, elver og innsjøar. Phytophthora alni er ifølge Artsdatabanken vurdert og oppgradert fra «lav risiko» i 2018 til «svært høy risiko» i 2023.
  • Fig. 2. Gråor angrepet av Phytophthora. Hamar 2014. (Foto: G.M. Strømeng, Bioforsk)
  • Blødende flekker forårsaket av Phytophthora på stamme av grå (Foto: V. Talgø, Bioforsk)

Utbredelse

Symptomer på sjukdommen er observert i Akershus, Østfold, Vestfold, Rogaland, Hedmark og Sør-Trøndelag. Hittil er sjukdomsorganismen sikkert påvist i Akershus.

Biologi

Nye forskning har delt Phytophthora alni inn i tre forskjellige arter: P. × alni, P. × multiformis, og P. uniformis. Phytophthora × multiformis, og P. uniformis var tidligere underarter av P. × alni. Phytophthora × alni regnes for å være mest aggressiv av de tre artene men er så langt ikke påvist i Norge. Derimot er den utbredt i Europa og er funnet i Sverige nord til Gøteborg. Det er ikke usannsynlig at den også finnes her i landet, men undersøkelser tyder på at den foretrekker et varmere klima enn underarten P. uniformis, som er den som hovedsakelig er påvist i Norge. Phytophthora × multiformis ble for første gang påvist i Norge i 2022 på svartor med blødende sår i barken. I dette avsnittet bruker vi P. alni sensu lato (forkortes s.l., og betyr «i vid forstand») og dermed omfattes alle tre artene i artskomplekset.

Phytophthora alni s.l. sprer seg via jord og vann. Fra angrepne trær kan svermesporer (zoosporer) spre seg i jordvann over korte avstander og infisere nye trær. Hvilesporer (oosporer) bidrar til at sjukdomsorganismen kan overleve ugunstige klimaforhold, men forskning tyder på at oosporene ikke overlever i jorda i mange år uten vertplante slik som andre Phytophthora-arter er i stand til. Phytophthora alni s.l. kan angripe røtter, og dersom røttene infiseres kan det ta opptil sju år før symptomer kommer til syne på stammen, slik at trær kan være smittet uten at de viser symptomer. Dette kan være problematisk i forbindelse med handel/import av planter. Or vokser gjerne langs vassdrag og innsjøer og kan være utsatt for oversvømmelse/flom. Under slike forhold ser det ut til at stammebasis kan infiseres direkte, fordi smitte føres med vannet.

Vertplanter

Det er obsertvert angep på gråor (Alnus incana) og svartor (A. glutinosa).
Phytophthora alni s.l. er slektsspesifikk og kan derfor også angripe andre arter av or som ikke vokser naturlig i Norge.

Symptomer/skade

Typiske symptomer er blødende sår på stammen som gir tjærefargede, fuktige flekker. Flekkene finnes gjerne fra basis og til halvannen meter opp på stammen. Flekkene er lett synlige på gråor siden disse har lys og glatt bark. Svartor har derimot mørk og furete bark som gjør det vanskelig å oppdage flekkene. Dersom man fjerner barken vil man se at veden under har en rødbrun misfarging eller et marmorert utseende, med tydelig overgang mellom frisk og angrepet ved. Andre symptomer på sjukdommen er glissen krone, døde greiner og små blad. Trærne kan overleve flere år med sjukdommen, men den fører til mindre tilvekst og derfor korte internodier mellom knopper.

Tiltak

Sjukdommen har allerede spredt seg i viltvoksende or i Norge, og slik sett er det relativt lite en kan gjøre for å hindre videre spredning. Tilstanden for or i områder vi har undersøkt er alvorlig. Det er viktig at or i planteskoler ikke vannes med infisert vanningsvann. Det er også viktig å unngå at sjuke oretrær importeres til Norge, noe som er mest aktuelt ved import av trær til grøntanlegg (dette var antakelig også spredningsveien for P. × multiformis i Norge). Kjemisk bekjempelse og rydding av sjuke trær i viltvoksende bestander er ikke aktuelt, og vil heller ikke fjerne smitte i jord og vann.

Litteratur

Husson, C., Aguayo, J., Revellin, C., Frey, P., Ioos, R., & Marçais, B. 2015. Evidence for homoploid speciation in Phytophthora alni supports taxonomic reclassification in this species complex. Fungal Genetics and Biology, 77, 12-21.

Pettersson, M., Brurberg, M. B. & Talgø, V. 2022. Analyse for Phytophthora i jordprøver fra nyplantede bytrær i Oslo 2022. NIBIO Rapport 8(168), 1-40.

Strømeng, G. M., Brurberg, M. B., Herrero, M.-L., Couanon, W., Stensvand, A., Børja, I. & Talgø, V. 2012. Phytophthora alni forårsaker sjukdom på or (Alnus spp.) i Norge. Bioforsk TEMA nr. 12 2012. 8 s.

                  Publisert 23. desember 2014

Bilder


Fig. 2. Gråor angrepet av Phytophthora. Hamar 2014. (Foto: G.M. Strømeng, Bioforsk)


Blødende flekker forårsaket av Phytophthora på stamme av grå (Foto: V. Talgø, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO