NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.05.2021 05:19


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer        Liriomyza-arter        Sør-amerikansk minerflue

Sør-amerikansk minerflue

Liriomyza huidobrensis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Søramerikansk minerflue er siden 1995 funnet flere ganger i norske veksthus. Arten har hittil ikke etablert seg i Norge, ettersom alle fluer funnet i veksthus er utryddet. Søramerikansk minerflue har vært påvist på ugrasplanter rett utenfor veksthus med angrepne planter, men den har så langt ikke klart å overvintre på friland i Norge.

Larvene lager slyngete ganger i bladene av en lang rekke vertplanter i veksthus, både i prydplanter og grønnsaker.

Se for øvrig den nærtstående arten floridaminerflue (Liriomyza trifolii).

  • Søramerikansk minérflue (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Næringsstikk av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)
  • Margerittblad med miner av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)
  • Miner av sørmarikansk minerflue i petuniablad (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)

Utseende

De voksne fluene er 2-3 mm lange. Kroppen er svart og gul med en tydelig gul flekk på ryggen mellom vingene. Søramerikansk minerflue kan forveksles med flere nærstående arter, så de må identifiseres til art av spesialister. De kremfargete larvene som blir 2-3 mm lange, gnager ganger i bladene (miner). Puppene er 2-3 mm lange, gule til brune, og tønneformete.

Larvegangene er uregelmessige og slyngete miner på oversiden av bladene. Minene er vanligvis lyse, ofte med en tynn stripe av mørke ekskrementer langs midten. De voksne fluene lager næringsstikk eller eggleggingsstikk i bladene. Disse ses som små, lyse prikker, gjerne langs kanten av bladene.

Utbredelse

Siden 1995 har søramerikansk minerflue vært innført flere ganger til norske veksthus nord til og med Nordland med importert plantemateriale, men den har hver gang blitt utryddet. Arten har etablert seg på ugrasplanter utenfor veksthusene, men den har hittil ikke klart å overvintre i Norge. Men man kan ikke se bort fra en mulig overvintring på friland i strøk med milde vintre. En nyetablering vil kunne medføre lokal spredning, særlig innen områder med mange veksthus.

Vertplanter

Søramerikansk minerflue er svært polyfag og er funnet på mange vertplanter. I tillegg til funn på mange grønnsaker og potet, er den rapportert å kunne leve på prydplanter i 57 slekter fordelt på 23 ulike plantefamilier. De viktigste vertsplantene er nellik, brudeslør, margeritt, krysantemum, salat, gerbera, agurk, squash, bitterurt, brekkbønne, sukkererter, primula, paprika, petunia, aubergine og verbena. Planter i belgvekstfamilien, korsblomstfamilien, kurvplantefamilien og søtvierfamilien er spesielt utsatt. Dette vil si at flere veksthus i Norge til en hver tid dyrker minst et planteslag som potensielt kan være vertplante for søramerikansk minerflue.

Livssyklus

De voksne fluene er aktive flygere. De lever av nektar eller lager næringsstikk med eggleggingsbrodden i bladene og suger til seg plantesaft som pipler ut av sårene. Egg legges i ca. 10 % av næringsstikkene. En hunn kan legge opp til flere hundre egg avhengig av temperatur og vertplante.

Larvene lever hele tiden inne i minene. Når de er fullvoksne, skjærer de et snitt i minen og kryper ut. De forpupper seg på bladet eller på bakken under planten. 

Utviklingstiden fra egg til voksen flue tar 17 dager ved en temperatur på 25 ºC med salat som vertplante. En voksen flue kan leve opp til 14 dager.

Skadevirkninger

Minene i bladene gjør prydplanter uegnet som slagsvare. Større angrep svekker plantene og kan til slutt gi total skade.

Minene til søramerikansk minerflue finnes ofte mer på midten av bladet og ned mot bladstilken. De følger gjerne bladnervene, både på over- og undersiden av bladet.

Minene til floridaminerflue slynger seg sterkere enn de andre og er tett oppkveilet. De finnes oftest langs bladkanten og ut mot spissen av bladet.

Bekjempelse

Det er nulltoleranse for søramerikansk minerflue i Norge. EU og i Norge er søramerikansk minerflue vurdert som en karanteneskadegjører som det er forbudt å spre. Det er derfor svært viktig med forebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak 
- Bruk friske småplanter

- Isoler og overvåk innkjøpt, særlig importert, plantemateriale i minst 2 uker. Ved begynnende angrep finnes nærings- og eggleggingsstikk og miner mest på yngre blad, senere finnes de på blad av alle aldre. Små miner er vanskelig å se. Når bladene holdes opp mot lyset trer minene klarere fram. Pupper kan finnes på bladene, i potter med jord eller i planteavfall. Voksne fluer kan fanges på gule limfeller.

- Ha strenge rutiner for stell og avfallshåndtering

- Hold plantemottak og produksjonsavdelinger adskilt

- Unngå transport av plantemateriale sammen med planter av ukjent opprinnelse

Meldeplikt
Matloven og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere pålegger eier eller bruker av eiendom straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av floridaminerflue eller sør-amerikansk minerflue.

Tiltak
Ved angrep av minerfluer kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe og hindre videre spredning. Slike tiltak kan være:

- Restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som anses smittet.

- Destruksjon av smittede planter og planteavfall, plast, emballasje og lignende fra arealer der det har forekommet smitte.

- Gjennomføring av et rengjørings- og desinfeksjonsprogram.

- Kjemisk bekjempelse på særskilte vilkår gitt av Mattilsynet.

- Gjennomføring av et overvåkningsprogram.

Litteratur

Johansen, N.S. 2005. Liriomyza - minerfluer. Infoserie om karanteneskadegjørere. Mattilsynet. 4 pp.

                      Oppdatert 29. januar 2009

Nært beslektet

Bilder


Søramerikansk minérflue (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Næringsstikk av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)


Margerittblad med miner av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)


Miner av sørmarikansk minerflue i petuniablad (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO