NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 15.07.2024 23:43


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Minerfluer        Liriomyza-arter        Søramerikansk minerflue

Søramerikansk minerflue

Liriomyza huidobrensis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
8. desember 2021
Søramerikansk minerflue er en karanteneskadegjører. Det vil si at den er forbudt å importere til Norge, og at funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet. Søramerikansk minerflue er siden 1995 påvist flere ganger i norske veksthus og i hagesentre, men den har hver gang blitt utryddet. Søramerikansk minerflue har også vært påvist på ugrasplanter rett utenfor veksthus med angrepne planter, men den har så langt ikke overvintret på friland i Norge. Larvene lager slyngete ganger i bladene på mange ulike vertplanter, spesielt på prydplanter og grønnsaker.
 • Margerittblad med miner av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)
 • Søramerikansk minérflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
 • Miner av sørmarikansk minerflue i petuniablad (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)
 • Næringsstikk av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)

Utseende

Voksne L. huidobrensis er 2-3 mm lange. Kroppen er svart og gul med en tydelig gul flekk på ryggen mellom vingene. De kremfargete larvene som blir 2-3 mm lange, gnager ganger i bladene (miner). Puppene er 2-3 mm lange, gule til brune, og tønneformete.

Larvegangene er uregelmessige og slyngete miner på oversiden av bladene. Minene er vanligvis lyse, ofte med en tynn stripe av mørke ekskrementer langs midten. De voksne fluene lager næringsstikk eller eggleggingsstikk i bladene. Disse ses som små, lyse prikker, gjerne langs kanten av bladene.

EPPO har en samling med bilder av søramerikansk minerflue.

Forveksling

Søramerikansk minerflue kan forveksles med flere nærstående Liriomyza-arter, og må identifiseres til art av spesialister. De kan også forveksles med andre minerfluer med lys skutellum, bl.a. Cerodontha, Metopomyza, Phytoliriomyza, Paraphytomyza, Phytomyza og Napomyza elegans. Cerodontha er en stor slekt som er delt i underslekter. I underslekten Cerodontha s.str. er det tre arter med mer eller mindre hvit-gul skutellum. Blant dem er Cerodontha denticornis med vingelengde 2,0- 2,6 mm meget vanlig over hele landet. Den har larver i mange grasarter. Et viktig kjennetegn som skiller Cerodontha fra Liriomyza-artene er at tredje antenneledd er svart og har en markert torn ytterst. Cerodontha kan ellers variere ganske mye i farge fra ganske lys til helt mørke individer (det gjelder skutellum også).

Hvitpuppeminerflue (Chromatomyia horticola) er også en forvekslingsart i Norge, som kan angripe flere av de samme vertsplantene som L. huidobrensis. Voksne hvitpuppeminerfluer er grå-svarte og har ikke gul skutellum, men larvene lager bladminér som kan forveksles med angrep av L. huidobrensis. En viktig forskjell, er at puppene finnes inni bladminéne, og ikke utenfor som hos Liriomyza-artene.

Utbredelse

Søramerikansk minerflue ble først beskrevet fra Brasil i 1926, og har vært etablert i Nord-Amerika siden 1938. Den ble funnet for første gang i Europa i 1989. I Norge ble den påvist i 3 veksthus med Gypsophila, Verbena og agurk, med spredning til friland i 1995. Etter 1995 har søramerikansk minerflue vært innført flere ganger til norske veksthus nord til og med Nordland med importert plantemateriale. I 2002-2003 var det store angrep i veksthus med utplantingsplanter, med spredning til friland og flere planteutsalg. Utryddelsen av angrepet ble estimert til ca. 50 mill. kr pga. diverse tiltak, bl.a. destruksjon av plantemateriale og økt bruk av kjemiske insektmidler (se anbefalte tiltak under). Arten har ikke etablert seg i Norge, ettersom importsendinger og plantekulturer er destruert ved funn av minerflua. Arten er også funnet på ugrasplanter utenfor veksthusene, men den har hittil ikke klart å overvintre i Norge. Det er likevel mulig at den kan overvintre på friland i strøk med milde vintre. En nyetablering vil kunne medføre lokal spredning, særlig innen områder med mange veksthus.

Vertplanter

Søramerikansk minerflue er svært polyfag og er funnet på mange vertplanter. I tillegg til funn på mange grønnsaker og potet, er den rapportert å kunne leve på prydplanter i 57 slekter fordelt på 23 ulike plantefamilier. De viktigste vertsplantene er nellik, brudeslør, margeritt, krysantemum, salat, gerbera, agurk, squash, bitterurt, brekkbønne, sukkererter, primula, paprika, petunia, aubergine og verbena. Planter i belgvekstfamilien, korsblomstfamilien, kurvplantefamilien og søtvierfamilien er spesielt utsatt. Dette vil si at flere veksthus i Norge til enhver tid dyrker minst et planteslag som potensielt kan være vertplante for søramerikansk minerflue.

Livssyklus

De voksne fluene er aktive flygere, og tar til seg næring ved å suge nektar eller stikke hull på bladene og suge i seg plantesaft. Søramerikansk minerflue kan leve i 14 dager, og i denne perioden lager hver hunn opptil 250 egg- og næringsstikk per dag, og legger egg i 5-10 % av disse stikkene. Totalt kan en hunn legge 50-200 egg i løpet av sin levetid.

På krysantemum klekker eggene etter 2-4 dager ved 22-27oC og 60 % RF. Larvene danner ganger (miner) inne i bladene, og lever der i 4-6 dager. Når larvene er fullt utvokst, gnager de et snitt i minen (utgangshull) og kryper ut på bladet. De forpupper seg enten på bladet, eller slipper seg ned på bakken og forpupper seg der. Puppestadiet varer i 8-10 dager. Hele livssyklus kan dermed være unnagjort på 2-3 uker (17 dager).

Skadevirkninger

Voksne minerfluehunner lager næring- og eggleggingsstikk som gir lyse prikker på bladene. Larvene gnager ganger (miner) i bladene som ofte fylles med brunsvarte ekskrementrester. Bladminene er synlige fra bladoversiden eller -undersiden, spesielt hvis bladene holdes mot en lyskilde. Prydplanter med bladminer får svekket prydverdi og blir uegnet som salgsvare. Større angrep svekker plantene og kan til slutt gi total skade. Minene til søramerikansk minerflue finnes ofte mest på midten av bladet og ned mot bladstilken. De følger gjerne bladnervene, både på over- og undersiden av bladet. Minene til floridaminerflue slynger seg sterkere enn hos de andre Liriomyza-artene, og finnes oftest langs bladkanten og ut mot spissen av bladet.

Tiltak

Søramerikansk minerflue er en karanteneskadegjører som står oppført i vedlegg 1, 4A og 4B til forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Vedlegg 1 er en liste over planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. I vedlegg 4A - pkt. 27.1 er det særskilte krav til import av hageselleri, krage, asters, kål, paprika, agurk, krysantemum, nellik, exacum, gerbera, brudeslør, salat, lupin, tomat, eggfrukt, verbena, m.fl. Det skal være offisielt konstatert at tegn på Liriomyza huidobrensis ikke er observert på produksjonsstedet ved offisiell kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før eksport. I vedlegg 4B - pkt. 11 er det særskilte krav til produksjon av de samme plantene som er nevnt over. Det er påkrevd at: a) Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Liriomyza huidobrensis, og b) Symptomer på Liriomyza huidobrensis skal ikke være observert på produksjonsstedet ved kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før omsetning.

Kort oppsummert så er det nulltoleranse for søramerikansk minerflue i Norge. Det er derfor svært viktig med forebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak

 • Bruk friske småplanter
 • Isoler og overvåk innkjøpt, særlig importert, plantemateriale i minst 2 uker.
  Ved begynnende angrep finnes nærings- og eggleggingsstikk og miner mest på yngre blad, senere finnes de på blad av alle aldre. Små miner er vanskelig å se. Når bladene holdes opp mot lyset trer minene klarere fram. Pupper kan finnes på bladene, i potter med jord eller i planteavfall. Voksne fluer kan fanges på gule limfeller.
 • Ha strenge rutiner for stell og avfallshåndtering
 • Hold plantemottak og produksjonsavdelinger adskilt
 • Unngå transport av plantemateriale sammen med planter av ukjent opprinnelse
Meldeplikt

Matloven og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere pålegger eier eller bruker av eiendom straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av floridaminerflue eller sør-amerikansk minerflue.

Prøveuttak

Ved funn av skadesymptomer eller minerfluer (larver, pupper, voksne) som mistenkes å være Liriomyza-arter må det tas ut prøver som sendes til identifikasjon hos Planteklinikken:

 • Ta ut angrepne planter og klipp av blader med minér
 • Prøver pakkes i emballasje som tåler å bli sendt i posten
 • Bladprøver legges i plastpose med litt fuktig papir
 • Limfeller brettes til en rull med binders på hver side og legges i en pose
 • Legg ved følgeskriv med informasjon:
  - Mistenkt skadegjører
  - Vertsplante (norsk/latinsk navn)
  - Opprinnelsesland (hvis kjent)

Bekjempelse

Ved angrep av minerfluer kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe og hindre videre spredning. Slike tiltak kan være:

 • Restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som anses smittet.
 • Destruksjon av smittede planter og planteavfall, plast, emballasje og lignende fra importsendinger og arealer der det har forekommet smitte.
 • Gjennomføring av et rengjørings- og desinfeksjonsprogram.
 • Kjemisk bekjempelse på særskilte vilkår gitt av Mattilsynet.
 • Gjennomføring av et overvåkningsprogram.

Litteratur

Johansen, N.S. 2005. Liriomyza-minerfluer. Infoserie om karanteneskadegjørere. Mattilsynet. 4 pp.

Mattilsynet 2019. Veiledere for særskilte krav til plantehelse ved produksjon og omsetning av planter:

 • Vertsplanter til minerfluer: Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og  formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer (Liriomyza huidobrensis og Liriomyza trifolii).
 • Krysantemum: Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum).
 • Nellik: Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik)

                      Publisert 29. januar 2009

Nært beslektet

Bilder


Margerittblad med miner av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)


Søramerikansk minérflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Miner av sørmarikansk minerflue i petuniablad (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)


Næringsstikk av sørmarikansk minerflue (Foto: D.-R. Blystad Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO