NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 09.07.2020 18:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Planteriket        Korgplantefamilien        Løvetann

Løvetann

Taraxacum officinale

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
HELGE SJURSEN
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Løvetann hører til den biologiske gruppen flerårig stedbundet med pålerot. Den voksne planten har grov, greinet pålerot. 'Officinale-gruppen' hører inn under seksjon Ruderalia = ugrasløvetenner, og teller 150-200 småarter. Ellers er det skilt ut 13 andre seksjoner, som teller over 200 arter. Plantene er fulle av hvit, besk melkesaft. Bladene er grunnstilte i rosett, varierende fra avlange til spadeformet, og fra buktfinnete med tilbakebøyde lapper, til tannet. De gule blomsterkorgene, 3-5 cm i diamenter, sitter enkeltvis på innhule, bladløse skaft. Korgdekket er dobbelt, ovalt-sylindrisk. Blomstring skjer hovedsakelig om våren og tidlig på sommeren, men også seinere på sommeren og om høsten. Fruktsetting skjer uten befruktning (apomiksi). Forekommer i grasmark, på grøfte- og veikanter og i jernbaneskråninger. Opptrer som et ytterst brysomt ugras i eng og beite, men spesielt i plener, hager og parker, langs hekker og gjerder. Mottiltak: God engkultur i kortvarige omløp, pløying og/eller kjemisk med ugrasmidler som inneholder en fenoksysyre. For hobbydyrkere: Hakking, luking med løvetannstikke/klo, unngå frøspredning, dekkemateriale og/eller f.eks. ugrasmidlet "Ugresskverk Spray" (dikamba, diklorprop-P, MCPA). 

Se også VIPS-ugras eller Korsmos ugrashage.

  • Løvetann (Korsmos ugrasplansjer)
  • Løvetannfrø (Foto: E. Fløistad Planteforsk)
  • Frøplanter av løvetann (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)
  • Løvetannblomst (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)
  • Løvetann, spiring fra rotdeler (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)

Forveksling

Dyller, som har hårete blad.

Kjennetegn

Den voksne planten har grov, greinet pålerot. 'Officinale-gruppen' hører inn under seksjon Ruderalia = ugrasløvetenner, og teller 150-200 småarter (Lid & Lid 2005a). Ellers er det skilt ut 13 andre seksjoner, som teller over 200 arter (Lid og Lid 2005b). Plantene er fulle av hvit, besk melkesaft.

Bladene er grunnstilte i rosett, varierende fra avlange til spadeformet, og fra buktfinnete med tilbakebøyde lapper, til tannet.

Planten har blomsterkorgene, 3-5 cm i diamenter, enkeltvis på innhule, bladløse skaft. Korgdekket er dobbelt, ovalt-sylindrisk. De ytre bladene er ujevne og korte, de indre er jevnhøye, lengre og noe sammenvokst nedentil. Etter modning bretter alle bladene seg ut og tilbake. Blomsterbunnen er naken med små groper. Kronene er tungeformete, gule, ofte med fargete striper på undersiden.

Frukten er en nøtt med vifteformet fnokk på lang, tynn stilk, breiest ovenfor midten, oval i tverrsnitt og med 12-15 langsgående ribber som øverst har utstående tagger. Overflaten er matt, fargen grågul.

Småplanten: Frøplanten har kortstilkete, ovale frøblad, av og til eggformet eller spadeformet,  5-7 mm lange og 3-5 mm breie. De 1 - 3 første varige bladene er ovale med tannet bladkant, butt bladspiss og kileformet basis.

Biologi

Formeringen og spredningen skjer hovedsakelig med frø, men også med rotstubber etter jordarbeiding.

Blomstring skjer hovedsakelig om våren og tidlig på sommeren, men også seinere på sommeren og om høsten. Fruktsetting skjer uten befruktning (apomiksi), siden storparten av plantene er tri- til hexaploide. Men noen planter er diploide med kjønnet formering. Årsaken til at løvetann er så utbredt, er at plantene blomstrer og setter frø på noen få dager, før graset har begynt å vokse for alvor. Frøene sprer seg lett med vinden og spirer så snart de kommer i engbunnen, eller i åpen åker. De spirer best ved ca. 8 % fullt dagslys. Løvetann danner ingen persistent frøbank. Avslåtte blomsterkorger kan ettermodnes og lage frø med en spireevne på rundt 50 % (Fykse 2003).

Plantene blomstrer første gangen i 2. leveår. I kunsteng er det derfor mest i 3. og seinere engår at dette ugraset tar overhånd. I et 6-årig omløpsforsøk med eng og åpen åker økte således løvetann i frekvens fra gjennomsnittlig 81 % i 1. års eng til 98 % i 3. års eng. Til sammenlikning varierte frekvensen i åkerårene mellom 13 % og 33 % (Sjursen 2001). Løvetannplantene har en sterkt greinet, flerårig pålerot, som kan bli både 50 cm og lenger, og som, dersom den blir delt opp, setter nye skudd fra det ytre cellelaget i rotmargen. Oppstikking hjelper derfor lite, dersom vi ikke får med hele roten. På den annen side kan planten ha nytteverdi, ved at røttene henter opp næring fra de dypere jordlag. Når plantene etter hvert dør, vil disse næringsstoffene komme jorden til gode, eller bli et verdifullt næringstilskudd i grasavlingen.

Frøspiringen er god straks etter modning, både på jordoverflaten og fra dyp ned til 2-3 cm.

Antall frø pr. plante: gjennomsnittlig pr. korg 200, pr. plante 3.000.

Løvetann fremmer biologisk mangfold i hagen! I et innslag på NRK1 11.04.2011 ble det nevnt at insekter, bl.a. villbier, samler pollen i løvetann-blomstene. Derfor bør en la noen løvetannplanter blomstre. Insektene er igjen mat for mange fuglearter. I sum vil en derved bidra til å opprettholde det biologiske mangfoldet i hagen.

Betydning

Vokseplasser

Forekommer i grasmark, på grøfte- og veikanter og i jernbaneskråninger. Løvetann foretrekker næringsrik, leirholdig jord med moderat humusinnhold.

Skade/ulempe

Opptrer som et ytterst brysomt ugras i eng og beite, men spesielt i plener, hager og parker, langs hekker og gjerder. I bratte frukthager kan løvetann skape problemer med glatt underlag.

Utbredelse i Norge

Ugrasløvetennene er utbredt i hele Norge.

Historikk

Kulinarisk bruk: Unge løvetannblad kan brukes i salater, sammen med sjalottløk og gressløk, men de gir en bitter smak. Det kan lages vin på blomstene (Harding 2005).

Vegetasjonshistorie: Det har vært ugras i Norge i ca. 5000 år. Det var først da nordboerne begynte "rote i jorden", at det kom inn ville "uønskete planter" (= "ugras") der det ble dyrket ulike vekster, bl.a. korn. Dette skjedde i starten av Yngre Steinalder, som varte fra 3000 til 500 f.Kr. Klimaet den gang var varmt og tørt. Mange "ugras" dukket opp på den tiden, og var en blanding av arter som var der fra før, f.eks. løvetann (se nedenfor), og arter som kom ved menneskets hjelp, f.eks. kornblom (Sjursen 2009).

Løvetann kom til Norge for ca. 10 000 år siden, altså 5000 år før flere arter ble regnet som "ugras". Det skjedde også da det var en klimaforbedring etter istiden, ved starten på Eldre Steinalder, som varte fra ca. 8300 til 3000 f.Kr. Andre kjente ville planter som nå regnes som "ugras", f.eks. krypsoleie og burot, kom også på den tiden.

Fægri (1970): "...de egentlige ugress-løvetennene er kommet forholdsvis sent til landet, eller i alle fall at de først i sen tid har bredt seg til de egentlige jordbruksdistrikter. I Hardanger forteller folk ennå om gutten som fikk juling av sin far fordi han plukket en løvetann i tunet. En så gild plante skulle stå i fred! Det minner - på en annen måte - litt om Londonfirmaet som i mange år hadde livlig handel med løvetannfrø til utvandrede engelskmenn, som ikke kunne unnvære sitt yndlingsugress".

Bekjempelse

Forebyggende tiltak

God engkultur i kortvarige omløp er et viktig forebyggende tiltak.

Mekaniske tiltak 

Pløying er et godt mekanisk tiltak.

Kjemiske tiltak

Ugrasmidler som inneholder MCPA er et effektive og selektive midler i all slags grasmark, der vi ikke må ta hensyn til kløveren. Fenoksypropionsyrer er mindre effektive enn MCPA. I kornåker og annen åker er vi langt dårligere rustet, særlig mot løvetannplanter som vokser opp fra roten.

Tiltak for hobbydyrkeren

I plen: Oppstikking med løvetannklo. En bør få med mest mulig av roten. Det finnes flere typer hobbypreparater mot løvetann (søk på http://www.plantevernguiden.no/, klikk på kombinasjonen "Ugras" - "Kun hobbypreparater").

I hage generelt:

* Hakk og luk med løvetannstikke (=løvetannklo) o.l.

* La ikke løvetann frø seg!

* Bruk dekkemateriale i busk- og treplantinger

Kilde: Folderen "Frisk og frodig uten gift!", under headingen 'Giftfrie råd mot skadegjørere' i hagen. Utgitt av GRIP senter for bærekraftig produksjon og forbruk i samarbeid med følgende organisasjoner: Det norske hageselskap, Forbrukerrådet, Miljøheimevernet, Norges Naturvernforbund, Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL) og Hageland AS.

GRIP er en stiftelse opprettet og finansiert av Miljøverndepartementet. GRIP skal fremme et bærekraftig produksjons- og forbruksmønster i virksomheter og blant forbrukere.

Litteratur

Fykse, H. 2003. Løvetann. I Forelesningar i herbologi. I. Ugras. Biologiske og økologiske eigenskapar (red. H. Fykse), s. 55. 3. utgåve. Landbruksbokhandelen Ås.

Fægri, K. 1970. Løvetann. I Norges planter. Blomster og trær i naturen (red. K. Fægri). Bind 2, s. 308-310. Cappelens forlag. Oslo.

Harding, J. 2005. Løvetann. I Urter. En komplett guide til dyrking og bruk av urter (red. J. Harding), s. 243. Spektrum forlag.

Korsmo, E. 1954. Løvetann. I Ugras i nåtidens jordbruk (red. T. Vidme og F. Grindland), s. 328-332111. AS Norsk landbruks forlag. Oslo.

Korsmo, E., T. Vidme og H. Fykse 2001. Løvetann. I Korsmos ugrasplansjer (red. H. Fykse), s. 74-75, 3. opplag. Inkluderer 5 tilleggsarter; tegninger ved Hermod Karlsen og tekst ved Haldor Fykse. Landbruksforlaget. Oslo.

Lid, J. og D.T. Lid 2005a. Ugrasløvetenner. I Norsk flora (red. Reidar Elven), s. 830, 7. utgåve. Det Norske Samlaget. Oslo.

Lid, J. og D.T. Lid 2005b. Løvetannslekta. I Norsk flora (red. Reidar Elven), s. 822-830, 7. utgåve. Det Norske Samlaget. Oslo.

Sjursen, H. 2001. Change of the weed seed bank during the first complete six-course crop rotation after conversion from conventional to organic farming. Biological Agriculture and Horticulture, 19, 71-90.

Sjursen, H.  2005. Biologiske ugrasgrupper. I Plantervern i korn (red. T. Hofsvang og H.E. Heggen), s. 13-16. 2. utgave. Landbruksforlaget.

Sjursen, H. 2009. Ugrasarter i historisk perspektiv. Bioforsk Fokus, 4(2): 230-231.

Sjursen, H. og L.O. Brandsæter 2006. Skadegjørernes livsstrategier. Ugras. I: Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1. Bakgrunn, biologi og tiltak (red. L.O. Brandsæter, S.M. Birkenes, B. Henriksen, R. Meadow og T. Ruissen), s. 39-91. 1. utgave. Gan Forlag AS.

                               Oppdatert 15. mai 2012

Bilder


Løvetann (Korsmos ugrasplansjer)


Løvetannfrø (Foto: E. Fløistad Planteforsk)


Frøplanter av løvetann (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)


Løvetannblomst (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)


Løvetann, spiring fra rotdeler (Tegning: S. Mørk og K. Quelprud)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

Plantevernleksikonet © 2020 NIBIO