NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Egyptisk bomullsfly

Egyptisk bomullsfly

Spodoptera littoralis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
9. mars 2016
Egyptisk bomullsfly er karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Larvene spiser blad og stengler på ulike hagebruksvekster. Både voksne og larver er nattaktive og de kan ha flere generasjoner per år ved optimale forhold. Arten kan forveksles med andre Spodoptera-arter, f.eks. bomullsfly (S. litura) som også er karanteneskadegjører.
  • Spodoptera littoralis, larve av Egyptisk bomullsfly (BBA/Bugwood.org)
  • None (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)

Utseende

Voksne har et vingespenn på 35-42 mm. Forvingene er rød-brune med lysegult mønster, mens bakvingene er grå-hvite. Eggene er gulhvite ca. 0,6 mm, legges i klynger på 20-500 egg på bladoverflaten særlig på nedre del av plantene. De dekkes med fint gulbrunt hår fra bakkroppen til den voksne hunnen.

Unge larver er vanligvis lysegrønne med lysebrunt hode og en rødbrun flekk på hver side av første bakkroppsledd. Eldre larver blir opptil 40-45 mm lange og varierer i farge med flere grå eller gul-røde striper langs ryggen. De har små gul-svarte prikker på hvert kroppsledd og fire større, trekantede svarte flekker på første og nest siste bakkroppsledd. Undersiden av larvene er grå-rød til gul. Puppestadiet er 15-20 mm lang, rød-brun og finnes vanligvis i jorda (vekstmediet).  

Larvene og voksne ligner andre Spodoptera-arter som f.eks. S. litura, S. ornithogalli, S. pulchella, S. latifascia, S. frugiperda, S. eridania, S. albula og S. exigua. Det må derfor foretas DNA-analyser (av ulike stadier) eller genitalie-undersøkelse av voksne hanner, for å gi sikker artsidentifikasjon.

Utbredelse

Egyptisk bomullsfly er oppført som karanteneart i Norge og i EPPO (A2-lista, dvs. at den finnes innenfor EPPO). Den har etablert seg i Sør-Europa, Midt-Østen og Afrika. Larver og pupper av arten blir av og til importert til Norge med varer.

Vertplanter

Arten er svært polyfag dvs. at de kan leve på mange forskjellige plantearter. De vanligst vertsplantene er Arachis hypogaea (peanøtt), Glycine max (soyabønne), Gossypium hirsutum (bomull), Nicotiana tabacum (tobakk), Solanum lycopersicum (tomat) og Zea mays (mais). I tillegg er de påvist på Malus domestica (eple), Medicago sativa (luserne), Solanum tuberosum (potet), Trifolium (kløver), Vitis vinifera (vinplanter), og andre grønnsaksplanter som f.eks. Beta vulgaris (rødbete) og Vigna (belgvekster). De kan også angripe roser, Dendranthema x grandiflorum (krysantemum) og andre urteaktige prydplanter. Egyptisk bomullsfly er f.eks. påvist gjentatte ganger i Nederland på snittroser fra Afrika.

Livssyklus

Der den hører naturlig hjemme har den flere (opptil 10) generasjoner gjennom hele året (optimalt ved 30 ºC). Livssyklusen består av egg, 6 larvestadier, puppe-stadiet og voksne individer. Voksne er kun aktive om natten, og opptrer fra tidlig vår. De legger egg i klynger og eggene klekker etter 3-4 dager ved 25-28 ºC.
Larvene er også nattaktive og skjuler seg vanligvis i jorda (vekstmediet) om dagen. Larve-utviklingen tar 15-23 dager, puppe-stadiet 11-13 dager og total utvikling fra egg til voksen tar ca. 50 dager ved 25 ºC. Overvintring skjer i puppe-stadiet i jorda.

Skadevirkninger

Små (unge) larver lever i grupper og lager «vindusgnag» dvs. at de spiser epidermis og pallisadevevet på bladundersiden, slik at et tynt lag overhud blir stående igjen. Eldre larver forårsaker størst skade, ettersom de gnager huller på blader og stengler, og kan spise opp hele blader. De kan også bore seg inn i frukter og blomsterknopper.

Bekjempelse

Egyptisk bomullsfly har status som karanteneskadegjører i Norge. I vedlegg 4A og 4B i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere er det bl.a. angitt særskilte krav til innførsel/ produksjon/ omsetning av planter av krysantemum, nellik og pelargonium. Det skal være offisielt konstatert at: a) tegn på ... [arten] ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot ... [arten].

Spesielt bør importerte vertplanter undersøkes grundig for egg, larver, pupper og voksne individer av S. littoralis. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Ved angrep av egyptisk bomullsfly kan Mattilsynet pålegge hastetiltak for å bekjempe og hindre videre spredning, som f.eks:

  • Restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som anses smittet
  • Destruksjon av smittede planter og planteavfall, plast, emballasje, o.l. fra arealer der det forekommer smitte
  • Gjennomføring av et rengjørings- og desinfeksjonsprogram
  • Kjemisk bekjempelse på særskilte vilkår gitt av Mattilsynet
  • Gjennomføring av et overvåkningsprogram

Litteratur

Arter på nett. En tjeneste fra Artsdatabanken. http://data.beta.artsdatabanken.no/Pages/144407

EPPO Global Database – Spodoptera littoralis (SPODLI)
https://gd.eppo.int/taxon/SPODLI

Malais, M.H. and W.J. Ravensberg, 2003. Knowing and recognizing. The biology of glasshouse pests and their natural enemies. Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, The Netherlands. 288 pp

Bilder


Spodoptera littoralis, larve av Egyptisk bomullsfly (BBA/Bugwood.org)


None (Vladimir Kononenko, NHM, UiO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO