NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 17:35


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp        Rustsopp på parksvineblom

Rustsopp på parksvineblom

Coleosporium tussilaginis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Venche Talgø, Halvor B. Gjærum Og Ole Billing Hansen
OPPDATERT:
23. desember 2014
I 2008 vart det for fyrste gong i Noreg observert rustsopp på stauden parksvineblom (Senecio nemorensis ssp. fuchsia) i Halden kommune i Østfold. Året etter var skadeomfanget omfattande, og soppen vart då identifisert til Coleosporium tussilaginis. Denne rustsoppen er rapportert frå fleire slekter og artar i korgplantefamilien (Asteraceae) både i Noreg og andre land i Europa, mellom anna frå ugraset åkersvineblom (S. vulgaris). C. tussilaginis vertvekslar med to-nåla furu (Pinus spp.).
  • Fig. 1. Coleosporium tussilaginis under blad av parksvineblom. (Foto: Ole Billing Hansen)
  • Fig. 2. Coleosporium tussilaginis på furunål. (Foto: V. Talgø, NIBIO)

Biologi

På forsommaren spreier soppen seg til parksvineblom eller andre vertplanter ved hjelp av sporar (aecidiesporar) som vert produserte på furunåler. Når aecidiesporane spirer, gir dei opphav til eit nytt sporestadium (uredosporar). Det var desse sporane som vart funne under blada på parksvineblom i Halden. Nok eit sporestadium (teleutosporar) vert danna i det infisert bladverket om hausten, såkalla overvintringssporar. Om våren spirer dei overvintra sporane og dannar basidiesporar som kan smitta mjuke, nyutsprungne furunåler. Dermed er livssyklusen slutta.

Symptom/skadeverknad

På bladoversida til parksvineblom vert det gule (klorotiske) og etter kvart brune (nekrotiske) flekkar. Ved sterke angrep vert undersida av blada dekka med guloransje sporehopar (Fig. 1), og infiserte blad krøllar seg mot bladoverflata og visnar. På furunåler vil ein finna utvekstar som inneheld sporar. Veggen rundt desse utvekstane (peridiet) er kvit, etter kvart litt oppflisa og lett synleg på nålene (Fig. 2).

Tiltak

For rustsoppar som har vertskifte, kan det vera aktuelt å fjerna den eine vertplanta for å få kontroll med soppen. Til dømes vil det i dette nemnte tilfellet med rust på parksvineblom vera aktuelt å fella furu i nærleiken for at stauden skal halda seg frisk. Eit anna aktuelt tiltak for å halda smittepresset nede er å fjerna og destruera visent materiale frå staudane om hausten. I tillegg må ein passa på at det heller ikkje er smitta ugrasplanter av Senecio i nærområdet til furu.

Litteratur

Talgø, V., Gjærum, H.B., & Hansen, O.B. 2013. Coleosporium tussilaginis on Senecio nemorensis ssp. fuchsia in Norway. Online. Plant Health Progress doi:10.1094/PHP-2013-117-01-BR.

Bilder


Fig. 1. Coleosporium tussilaginis under blad av parksvineblom. (Foto: Ole Billing Hansen)


Fig. 2. Coleosporium tussilaginis på furunål. (Foto: V. Talgø, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO