NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 16:34


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Planteriket        Korgplantefamilien        Kanadagullris

Kanadagullris

Solidago canadensis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
INGER SUNDHEIM FLØISTAD
OPPDATERT:
25. oktober 2016

Kanadagullris (Solidago canadensis) er en flerårig plante som er i rask spredning, særlig langs veier, jernbane og på andre arealer som ikke skjøttes regelmessig. Opprinnelig kommer kanadagullris fra Nord-Amerika, men arten har vært innført som prydplante til Europa siden 1648 og er således en av de eldste innførte prydplantene våre.

Kanadagullris er oppført på Norsk svarteliste 2012 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko. 

 • Kanadagullris (Foto: I. S. Fløistad, NIBIO)
 • Kanadagullris (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
 • Kanadagullris (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utseende

Arten blir 50-150 cm høy, med gul blomsterstand i august. Stengelen er ofte rødfarget, uten forgreininger og håret øverst. Bladene er sagtannede og smalt lansettformet. Blomsterstanden er pyramideformet, med sprikende greiner og tett med blomsterkurver på oversiden.

Kjempegullris er en annen nærstående innført prydplante som ligner kanadagullris, men kjempegullris har ingen behåring på stengelen og kan bli opp til 220 cm. Utbredelsen er hovedsakelig i Sør-Norge. Begge artene bekjempes på samme måte.

Utbredelse

Kanadagullris er spesielt utbredt på Østlandet, men er funnet nord til Nordland.

Spredning

Rotsystemet og formeringen til begge de invaderende gullris-artene er reletivt likt så metodene som her skrives om bekjempelse av kanadagullris, kan også anvendes på kjempegullris.

Plantene sprer seg med frø og med krypende jordstengler (rhizomer), og danner derfor ofte tette bestander. En enkelt blomsterskjerm kan produsere opp til 10 000 frø. Stengel og bladverk skygger ikke ut andre planter i begynnelsen av vekstsesongen, men lenger ut i sesongen er arten dominerende på voksestedet.

Frø fra kanadagullris er svært spiredyktige, lette og spres vanligvis med vind eller ved at frø setter seg fast i utstyr eller folk som ferdes i området. Bekjemping må derfor gjennomføres før blomstring. Om plantene lukes eller slås etter at planta er kommet i blomst, vil de avkappede stenglene likevel kunne utvikle spiredyktige frø. Derfor er det for seint å sette inn tiltak når planta er i blomst.

Særlig er veg en viktig spredningskorridor, og frø av kanada-gullris kan lett spres for eksempel med kjøretøy til nye vokseplasser.

Flytting av jordmasser kan bidra til å spre frø og jordstengler. Det bør derfor utvises forsiktighet ved graving og flytting av masser der det er grunn til å tro at det har vokst kanadagullris. Maskiner, utstyr og personlig verneutstyr kan bidra til spredning av frø.

Kartlegging av bestand, målretta tiltak og oppfølging på disse lokalitetene vil være den beste måten å få kontroll med kanadagullris.

Bekjempelse

Bekjempelsestiltakene skal utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø. Kanadagullris bør bekjempes før blomstring. Aktuelle bekjempelsesmetoder er luking, slått eller sprøyting.

Tiltak langs transportårer og på andre udyrka arealer

Luking

Enkeltforekomster og nyetablerte planter av kanadagullris kan lukes. Forekomster med få* eller middels mange* planter lukes. Det grunne rotsystemet gjør den lett å luke. Plantene kan bli liggende på stedet, men etterlates slik at rota ikke har kontakt med jorda, og ingen del av planten får kontakt med rennende vann.

Mengde kanadagullris pr. lokalitet:

Antatt utgått = ikke funnet på 2-3 år

Få = 1-50 planter eller over 20 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område

Middels mange = 50-500 planter eller 2-20 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område

Mange = over 500 planter eller under 2 meter mellom hver plante der forekomsten dekker et større område

Slått

Slått, mekanisk nedkapping med grastrimmer, grasklipper eller utleggerarm på traktor, brukes i tette forekomster med mange* planter.

Forekomstene slås så langt ned mot bakken som mulig, slik at man får med unge individer og begrenser gjenveksten.  Det mest effektive for slått av kanadagullris er sist i juni. Da vil nye planter som kan vokse frem fra rotsystemet ikke rekke å utvikle nye blomster i løpet av sesongen. Noe mindre effektivt er det å slå kanadagullris tidligere i juni, mens slått på ettersommeren er lite effektivt eller fremmer ytterligere spredning!

Det er viktig å følge opp arealer som er nedkappet flere påfølgende år for gradvis å utarme plantene. Utstyr og redskaper må rengjøres før de brukes i områder uten kanadagullris.

Bruk av utleggerarm på traktor har vist seg å gi risiko for spredning av frø. Områder med kanadagullris må slås som en egen prosess, slik at en ikke drar med seg frø fra infisert område til områder uten kanadagullris. Renhold av utleggerarm er viktig før den tas i bruk i områder uten kanadagullris.

Sprøyting

Sprøyting er bare effektivt på små planter og bør derfor brukes tidlig i vekstsesongen eller på gjenveksten etter nedkapping.

Ved sprøyting langs bekkefar og på elvebredder må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann.

 • Plantene bør behandles tidlig i sesongen, når de er 10-15 cm høye. Aktuelt plantevernmiddel er fluroksypyr (Starane 180) eller et preparat med glyfosat som virksomt stoff.
 • Det bør brukes høyeste tillatte dose, se etiketten for det valgte preparatet.
 • Plantevernmiddelet skal påføres plantenes blader mest mulig direkte slik at spredningen i naturen begrenses.
 • Forekomstene må oppsøkes igjen i juni, juli og august for å sjekke utviklingen av plantene etter den første sprøytingen. Gjenta sprøyting om nødvendig.
 • Alle som bruker plantevernmidler skal ha gyldig sprøytesertifikat.
 • Arealet som skal behandles, skal merkes med plakat som er godkjent av Mattilsynet når området er åpent for allmenn ferdsel http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00039/Advarselskilt_for_om_39690a.pdf

Bekjempelse i praksis

Tiltakene gjennomføres på de samme steder/strekninger flere påfølgende år. Tidspunkt for bekjempelse må tilpasses lokale forhold, og sør i landet vil slutten av juni antagelig være best tidspunkt for nedkapping slik det er forklart over i avsnittet om slått.

Alle lokaliteter skal oppsøkes og bekjempes i henhold til ovennevnte kvalitetskrav.

Dersom noen enkeltplanter er i ferd med å utvikle frø, puttes disse i en tett sekk på stedet for senere å bli fraktet til forbrenning. Avblomstrede blomster-stander behandles som frø.

Spredning av frø til nye steder må forhindres. Vær oppmerksom på at frø lett kan spres til nye lokaliteter med maskiner, utstyr og personlig utrustning.

Det anbefales at alle funn av kanadagullris legges inn i http://www.artsobservasjoner.no/ .

Forsiktighetsregler

Personlig utstyr og maskiner må være rene for frø og jord som kan inneholde frø, etter behandling av den enkelte bestand. Dette er viktig for å hindre spredning av kanadagullris eller andre uønskede organismer til nye steder. Arbeidsredskap og fottøy må derfor rengjøres før de brukes på lokaliteter uten kanadagullris.

Massehåndtering og graving

Dersom det skal graves eller fjernes masser der det er kanadagullris skal disse massene:

 • håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye steder eller
 • deponeres i varig deponi
 • eller legges som toppmasser på arealer hvor det skal sås gras som klippes regelmessig

Dersom massene skal kjøres bort er det viktig å

 • dekke massene godt under transport
 • fjerne jord fra bil og maskiner før de tas i bruk andre steder
 • levere massene til godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av denne typen spesialavfall

Massene skal under ingen omstendigheter benyttes i annen jordproduksjon eller der det skal plantes flerårige vekster.

Litteratur

Fløistad, I.S. 2010. Bekjempelse av kanadagullris. Kunnskapsblad fra FAGUS rådgiving nr 6/2010. 5 sider. (www.fagus.no)

Hald, Anna B. Bekæmpelse af invasive Gyldenris arter. Urt 32(4):149-150.

Kabuce, N. 2006. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Solidago canadensis. From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS http://www.nobanis.org/. 22/08/2007.

           Publisert 4. juni 2010

Bilder


Kanadagullris (Foto: I. S. Fløistad, NIBIO)


Kanadagullris (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Kanadagullris (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO