NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 18:45


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Potyvirus        Løkgulmosaikkvirus (Onion yellow dwarf virus, OYDV)

Løkgulmosaikkvirus (Onion yellow dwarf virus, OYDV)

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
Før november 2013

Løkgulmosaikk-virus er vanlig i løk, sjalottløk og kvitløk. Symptomene viser seg på ulik måte. Mest tydelig er hengende og vridde blad kombinert med gulgrønne striper. Løkveksten blir dårlig og holdbarheten redusert. Smitte kan komme inn fra omkringliggende løkåkre eller hager. Bladlus fungerer som bærer av virussmitte. Smitten overlever bare kort tid i bladlusa og kan derfor ikke smitte over lange avstander. Setteløkproduksjonen bør foretas i avstand til annen løkdyrking.

  • Løkgulmosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)
  • Løkgulmosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)

Utseende

Løkgulmosaikkvirus (Onion yellow dwarf virus, OYDV), har tråformede partikler, ca 775 x 16 nm.

Vertplanter

OYDV er vanlig i løk (Allium cepa), sjallottløk (A. ascalonicum) og kvitløk (A. sativum) og har vært funnet i flere andre løkarter og også i arter av slekten Narcissus. Her i landet er viruset først og fremst et problem i vanlig løk.

Overlevelse og spredning

En har ikke kunnet finne frøoverføring av OYDV. En har heller ingen grunn til å tro at andre arter enn Allium-arter kan fungerer som virusreservoar i praksis. Smitte må altså komme fra andre Allium-arter som vokser i nærheten eller fra overvintrende planter eller vegetativt formeringsmateriale av løk. OYDV spres av flere bladlusarter på en ikke-persistent måte. Virusspredning avtar raskt med økende avstand til smittekilden.

Symptomer/skade

Planter som vokser opp fra smittet setteløk viser som regel en tydelig gul-grønn striping på bladene. Bladene blir oftest også forvridde og hengende. Blomsterstengelen forblir imidlertid ofte stående, men blomsterutviklingen blir dårlig og frøavlinga sterkt redusert. Løkene blir små, mjuke og med nedsatt holdbarhet.

Ved nyinfeksjon blir symptomene mindre utpreget. Sene infeksjoner kan forbli symptomløse.

Bekjempelse

Da det ikke foregår innsmitting fra andre vekster enn Allium- arter er mulighetene store for å holde denne virussjukdommen i sjakk. Ved å isolere setteløkdyrkinga til arealer uten andre Allium-arter i nærheten og unngå å dyrke løk like inntil eventuelle overvintringskulturer, skulle ikke OYDV få spre seg til nye løkkulturer.

                    Oppdatert 1. april 2011

Bilder


Løkgulmosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)


Løkgulmosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO