NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:03


Nytt på nett: Plantevernleksikonet - All informasjon om planteskadegjørere på ett sted!

SKREVET AV:
HEGE M. ØRPEN & TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
09.01.2008
Plantevernleksikonet er et helt nytt hjelpemiddel for alle som er interessert i, eller arbeider med planter, skadegjørere og nyttedyr. Det er et digitalt oppslagsverk på internett hvor en finner en bred omtale av skadegjørere på planter, enten det dreier seg om skadedyr, sjukdommer eller ugras.

Formål
Plantevernleksikonet er et verktøy med tilgang til informasjon om skadegjørere og nytteorganismer for alle, hvor som helst og når som helst, så fremt man har internett-tilgang. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av Bioforsk Plantehelse. Plantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Den gir en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Her vises også opplysninger fra midlenes etiketter. De to tjenestene (sammen med varslingstjenesten VIPS) er knyttet opp mot hverandre. Ved å kombinere tjenestene finner man god bakgrunnsinformasjon for å oppnå en dyrkningsmessig sikker bekjempelse med lavest mulig forbruk av plantevernmidler. Prosjektets målsetting er å samle og gjøre tilgjengelig de opplysninger/kunnskaper som finnes om planteskadegjørere i Norge, slik at de kan anvendes av alle. En nettbasert tjeneste gir dessuten mulighet for tilgang til den nyeste informasjonen, i og med sidene kan oppdateres kontinuerlig.


Status per i dag
Plantevernleksikonet som presenteres her er første versjon. I dag omfatter leksikonet omtale av ca. 600 arter. Informasjon om nye skadegjørere vil legges inn gjennom hele 2008. Biologiske opplysninger om organismene kan hentes enten via direkte søk i menyene, via "frisøk-boksen" eller ved å velge en organisme som står oppført i organismetreet. Sidene inneholder informasjon om skadedyr, nyttedyr, sopper, bakterier, virus og ugras. De fleste av sidene er illustrert med bilder. Pr i dag er det for ugrasartene kun lagt inn koblinger til VIPS og Korsmos ugrashage. Informasjon om ugrasarter blir lagt inn senere.


Oppbyggingen av leksikonet
Plantevernleksikonet er et nettbasert kompendium med en web-side for hver enkelt organisme som omtales. Brukergrensesnittet i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden har nesten lik layout. I Plantevernleksikonet er det flere innfallsporter til hver enkelt organisme. Øverst i brukergrensesnittet finner man tre rullgardin-menyer der man kan velge kultur og skadegjører og som resultat få frem en organismeliste. Organismene er ordnet alfabetisk etter norsk navn i "resultat-rullgardinen". Du kan også få frem informasjon om enkeltorganismer ved å søke i "frisøk-boksen". Velger man å søke ved hjelp av menyene for hver enkelt kultur får man som resultat opp en liste over skadegjørere som er koblet opp mot Plantevernguiden. For å få en total oversikt over alle organismer som er lagt inn i leksikonet må man enten gjøre et søk i rullgardinene på alle kulturer og alle skadegjørere, eller ved å "åpne" organismetreet. Når du har fått opp teksten for en skadegjører, vil du på arts- og slektsnivå se en oversikt over nært beslektete organismer til høyre i brukergrensesnittet. Ved å klikke på ikonet til organismetreet som er til venstre for navnet på organismen i overskriften, vil du se en oversikt over organismens plassering i systematikken.

Hovedmenyen inneholder plantenavn fordelt på 117 kulturer. Disse er under forandring da Mattilsynet og Bioforsk har arbeidet frem nye bruksområder.

Utforming av sidene varierer med skadegjørergruppe. Hver web-side inneholder som oftest bilde og informasjon om den valgte arten: Utseende, utbredelse i Norge, vertplanter, livssyklus, skadevirkninger, symptomer, bekjempelse og for nyttedyr hvilken nytte de gjør.

Organismenavnene står oppført både med norsk- og med latinsk navn, samt at de som nevnt før er oppført i et organismetre etter hvor de er plassert i systematikken.

Åpningssiden i Planevernleksikonet vil variere. Her vil det med jevne mellomrom bli lagt ut ny informasjon om aktuelle tema.


Noen brukertips
Ikke alle brukere er interessert i informasjon om skadegjørere i alle kulturer. En spesialisert jordbærdyrker kan enkelt lage seg sitt eget digitale leksikon over skadegjørere i jordbær ved å lagre omtalen av disse ved hjelp av en funksjon som heter "mitt leksikon". Plantevernleksikonet har en svært brukervennlig utskriftfunksjon, så det er en smal sak å lage seg sitt eget personlige leksikon i papirutgave.

Det er lagt inn en "tooltip"-basert ordliste som vises ved at ord som er lagt inn i ordlista med forklaringer er grønne og får en grønn, stiplet strek under seg. Når man flytter musepekeren over ordet, dukker det opp en "tooltip"-ramme med beskrivelse av ordet.


Tilbakemeldinger
I brukergrensesnittet av Plantevernleksikonet har de som benytter seg av tjenesten, mulighet til å gi tilbakemeldinger. Vi håper på kommentarer og bidrag som kan gjøre tjenesten enda bedre, da arbeidet med sidene er under kontinuerlig drift.

Brukes Plantevernleksikonet, Plantevernguiden og VIPS sammen vil det være til hjelp for å nå en dyrkningsmessig sikker bekjempelse av skadegjørere med lavest mulig forbruk av plantevernmidler.

Vi håper Plantevernleksikonet blir et nyttig og mye brukt redskap innen praktisk plantedyrking, forskning, skole, fagmiljøet og for alle andre interesserte.

 

Viktige internettadresser
Plantevernleksikonet: www.bioforsk.no/plantevernleksikonet

Plantevernguiden: www.plantevernguiden.no

VIPS: www.vips-landbruk.no

Korsmos ugrashage: http://foto.svanhovd.no/fotoweb/ugras/no/index.fwx


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO